กรอกใบสมัครออนไลน์

ปี
ซ.ม. ก.ก.

โสด สมรส หย่า
วัน / เดือน / ปีเกิด จังหวัดที่เกิด เกี่ยวกับสายตา สีผิว
สายตาสั้น สายตาปกติ สายตายาว

ประวัติการศึกษา (ระบุทุกระดับ)
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา วุฒิ สาขาวิชา สำเร็จ พ.ศ. เกรดเฉลี่ย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน (ระบุสถานที่ทำงานทุกแห่งที่เคยปฏิบัติมา โดยเรียบลำดับครั้งล่าสุดขึ้นก่อน)
ชื่อสถานประกอบการ ตำแหน่ง / หน้าที่ ลักษณะงานที่ทำ เงินเดือนที่ได้ วันเริ่มงาน วันออกงาน เหตุผลที่ออก

ประวัติครอบครัว อายุ อาชีพ สถานที่ทำงาน
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ชื่อภรรยาสามี
คน
คน คน คน
ประวัติประกันสังคม
กรณีมีบัตรประกันสังคม สถานพยาบาลที่ใช้
กรณีไม่มีบัตรประกันสังคม
- โรงพยาบาล
- โรงพยาบาล
ท่านผ่านการเกณฑ์ทหารหรือไม่ ผ่าน ไม่ผ่าน
* ก่อนบันทึกกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน